Se houver atraso no pagamento, a operadora pode suspender o contrato?